પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

varcikayojan

વાર્ષિક આયોજન

વાર્ષિક આયોજન - ૨૦૧૩ - ૨૦૧૪

                                      પંચશીલ માધ્યમિક શાળા , ડીસા જિલ્લો- બનાસકાંઠા 
                                       શૈક્ષણિક વર્ષ 2013 - 2014 શાળાના કાર્ય દિવસ 
ક્રમ  માસ  જાહેર રજા  રવીવાર   સ્થાનીક રજા વેકેશન  કાર્ય દિવસ 
1  જુન  0 3 0 0 18
2 જુલાઈ  0 4 0 0 27
3 ઓગસ્ટ  4 4 3 0 20
4 સપ્ટેમ્બર   1 5 0 0 24
5 ઓક્ટોબર  3 4 1 0 23
6 નવેમ્બર  0 1 0 21 8
7 ડીસેમ્બર  1 5 0 0 25
8 જાન્યુઆરી  2 4 1 0 24
9 ફેબ્રુઆરી  1 4 0 0 23
10 માર્ચ  1 5 0 0 25
11 એપ્રિલ  4 4 1 0 21
12 મે 1 1 0 35 2
  કુલ રજાઓ  18 44 6 56 240
             

શાળાકિય પરીક્ષાઓ