પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

Panchshil High School | Stud. Info.

બાળકોની માહિતી

તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૭ ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા

શાળાની વિદ્યાર્થી સંખ્યા માસ = सप्टेम्बर  ૨૦૧૭ 
NO DRIC. ધોરણ- ૯ 
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 27 5 32
  S.T. 11 2 13
  O.B.C. 19 7 26
  GEN. 6 1 7
  TOTAL  63 15 78
NO DRIC. ધોરણ- ૧૦ 
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 7 2 9
  S.T. 6 1 7
  O.B.C. 18 5 23
  GEN. 6 1 7
  TOTAL  37 9 46
NO DRIC. ધોરણ- ૧૧
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 17 3 20
  S.T. 0 0 0
  O.B.C. 8 5 13
  GEN. 2 0 2
  TOTAL  27 8 35
NO DRIC. ધોરણ- ૧૨ 
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 7 4 11
  S.T. 0 1 1
  O.B.C. 7 2 9
  GEN. 1 2 3
  TOTAL  15 9 24
NO DRIC. કુલ સંખ્યા 
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 58 14 72
  S.T. 17 4 21
  O.B.C. 52 19 71
  GEN. 14 4 18
  TOTAL  142 41 183
         

જુલાઈ ૨૦૧૭ ની શાળાની સંખ્યા

શાળાની વિદ્યાર્થી સંખ્યા માસ    જુલાઈ ૨૦૧૭ 
NO DRIC. ધોરણ- ૯ 
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 28 5 33
  S.T. 11 2 13
  O.B.C. 19 7 26
  GEN. 6 1 7
  TOTAL  64 15 79
NO DRIC. ધોરણ- ૧૦ 
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 7 2 9
  S.T. 6 1 7
  O.B.C. 18 5 23
  GEN. 6 1 7
  TOTAL  37 9 46
NO DRIC. ધોરણ- ૧૧
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 18 0 18
  S.T. 0 0 0
  O.B.C. 5 3 8
  GEN. 2 0 2
  TOTAL  25 3 28
NO DRIC. ધોરણ- ૧૨ 
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 7 4 11
  S.T. 0 1 1
  O.B.C. 7 2 9
  GEN. 0 2 2
  TOTAL  14 9 23
NO DRIC. કુલ સંખ્યા 
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 60 11 71
  S.T. 17 4 21
  O.B.C. 49 17 66
  GEN. 14 4 18
  TOTAL  140 36 176

વિદ્યાર્થી સંખ્યા ૨૦૧૭ - ૨૦૧૮

ક્રમ  કેટેલરી  ધોરણ- ૯  ધોરણ- ૧૦  ધોરણ- ૧૧ ધોરણ- ૧૨  કુલ સંખ્યા 
વર્ગ    1 1 1 3 3
    કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 30 5 35 7 2 9 18 0 18 7 4 11 62 11 73
  S.T. 11 2 13 5 1 6 0 0 0 0 1 1 16 4 20
  O.B.C. 20 7 27 18 5 23 4 3 7 7 1 8 49 16 65
  GEN. 6 1 7 6 1 7 2 0 2 0 2 2 14 4 18
કુલ સંખ્યા  67 15 82 36 9 45 24 3 27 14 8 22 141 35 176

૩૦ સપ્ટેમ્બરની વિદ્યાર્થીઓ ની સંખ્યા ૨૦૧૬

 

 

શાળાનીવિદ્યાર્થી સંખ્યા માસ = સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬

NO

DRIC.

STD-9

 

 

1

 

 

BOY

GIRL

TOAL

 

S.C.

14

2

16

 

S.T.

9

1

10

 

O.B.C.

29

4

33

 

GEN.

7

1

8

 

TOTAL

59

8

67

NO

DRIC.

STD-10

 

 

1

 

 

BOY

GIRL

TOAL

 

S.C.

26

1

27

 

S.T.

4

1

5

 

O.B.C.

18

2

20

 

GEN.

6

0

6

 

TOTAL

54

4

58

NO

DRIC.

STD-11

 

 

1

 

 

BOY

GIRL

TOAL

 

S.C.

6

3

9

 

S.T.

0

1

1

 

O.B.C.

6

1

7

 

GEN.

0

2

3

 

TOTAL

12

7

19

NO

DRIC.

STD-12

 

 

1

 

 

BOY

GIRL

TOAL

 

S.C.

7

2

9

 

S.T.

0

2

2

 

O.B.C.

2

1

3

 

GEN.

0

0

0

 

TOTAL

9

5

14

NO

DRIC.

TOTAL

 

 

1

 

 

BOY

GIRL

TOAL

 

S.C.

53

8

61

 

S.T.

13

5

18

 

O.B.C.

55

8

63

 

GEN.

13

3

16

 

TOTAL

135

24

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૩૦ ૨૦૧૫ ની સ્થિતીએ

  ધોરણ - ૯  ધોરણ - ૧૦  ધોરણ- ૧૧  ધોરણ- ૧૨  કુલ સંખ્યા 
વિગત  કુમાર   કન્યા  કુલ  કુમાર   કન્યા  કુલ  કુમાર   કન્યા  કુલ  કુમાર   કન્યા  કુલ  કુમાર   કન્યા  કુલ 
સામાન્ય  5 0 5 4 5 9 0 0 0 4 2 6 13 7 2
અનુ. જાતિ  36 2 38 29 1 30 7 0 7 13 1 14 84 4 89
અ.જ.જતિ  4 1 5 5 0 5 0 2 2 1 0 1 10 3 13
બક્ષી  23 1 24 17 2 19 3 1 4 10 5 15 53 9 62
TOTAL  68 4 72 55 8 63 10 3 13 28 8 36 161 23 184

સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪

સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪ ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા

વિગત

 

ધોરણ-૯

 

 

ધોરણ-૧૦

 

ધોરણ-૧૧

ધોરણ-૧૨

કુલ સંખ્યા

 

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

SC

36

01

37

30

03

33

13

01

14

00

00

00

79

05

84

ST

04

00

04

06

01

07

01

00

01

00

00

00

11

01

12

OBC

19

02

21

16

03

19

11

05

16

00

00

00

46

10

56

GEN

07

04

11

02

01

03

04

02

06

00

00

00

03

07

20

TOTAL

66

07

73

54

08

62

29

08

37

00

00

00

149

23

172


સેપ્ટેઁમ્બર સંખ્યા/ SEPTEMBER TOTAL STUDENT INFO.

સપ્ટેમ્બરની વિદ્યાર્થી સંખ્યા

વિગત

માન્ય વર્ગ

 

ધોરણ-૯

 

 

ધોરણ-૧૦

 

ધોરણ-૧૧

ધોરણ-૧૨

કુલ સંખ્યા

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

1

1

1

1

66

07

73

54

08

62

29

08

37

00

00

00

149

23

172


30 સપ્ટેમ્બર ની સંખ્યા

 વિગત

  માન્ય વર્ગો

  ધોરણ-૮

  ધોરણ-૯

  ધોરણ-૧૦

  કુલ સંખ્યા

 નોંધ

વર્ષ

ધો-૮

ધો-૯

ધો-૧૦

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

 

   2013     0     1     1    00          00    00   47   07   53    48   16   64   94   23    117  
   2012    0     1     1      0     0   0   61   19  80    58  11 69  119   30  149  

 2011

  1

  1

  1

 58

 22

 80

 64

 13

 77

 50

 10

 60

 173

 45

 217

 

 2010

  1

  1

  1

 64

 18

 82

 60

 15

 75

 51

 06

 57

 175

 39

 214

 

 2009

  1

  1

  1

 72

 16

 88

 52

 05

 57

 51

 06

 57

 175

 27

 202

 

 

અગત્યની વેબ સાઈટ ( Important website link)

 

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીઓ તથા અન્ય કચેરીઓ- પાલનપુરઅમદવાદ શહેરઅમદાવાદ ગ્રામ્યસુરતપાટણઆણંદખેડાવડોદરા,ભરુચસાબરકાંઠાવલસાડકચ્છ/ભુજરજકોટભાવનગર,  વેલકમ જીસવાનગુજરાત સરકાર(GSWAN), ગુજરત સરકર ગુજરત સરકરશિક્ષણ વિભાગ | મધ્યા્હન ભોજન યોજના અને શાળાઓના કમિશ્નરઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરીટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઅક્ષરજ્ઞાન અને સતત શિક્ષણ નિયામકટેકનિકલ શિક્ષણ આયુક્તની કચેરીપ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી | નેશનલ કેડેટ કોરસર્વ શિક્ષા અભિયાનગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ | રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ | ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક બોર્ડ | રાજ્ય ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ (ટી.ઇ.બી.)ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ્