પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

સ્ટાફની માહિતી

શ્રી નયનકુમાર અરજણજી પરમાર

Designation:આચાર્યશ્રી 
Email:nayankumar1969@yahoo.com 
Phone :02735244805 
Mobile:9426552003 

શ્રી મયુરકુમાર સનતકુમાર દવે

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Email:mayurkumardave33@gmail.com 
Phone :2744229295 

શ્રીમતી મંજુલાબેન બબલદાસ પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Email:manjulabenpatel33@yahoo.com 
Phone :2744227066 

શ્રી ખુશાલદાસ ઉમાજી પરમાર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02744227873 
Mobile:9723155084 

શ્રી મનોજકુમાર ખેમચંદદાસ રાવલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Email:manojkumarraval@gmail.com 
Mobile:9998894491 

શ્રી ચંદ્રવદન પુનમાજી ચૌધરી

Designation:જુ.કારકુન 
Email:babubhaibhati@gmail.com 
Mobile:9428023280 

શ્રી યોગેશકુમાર કરશનભાઈ સોલંકી

Designation:સેવક 
Email:solankiyogesh29@gmail.com 
Phone :9924691656