પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

results

પરિણામ

શાળાનું એસ.એસ.સી.નું પરિણામ

 

વર્ષ

પરીક્ષામાં ઉપસ્થીત વિધાર્થીઓની સંખ્યા

પાસ થયેલ વિધાર્થીઓની સંખ્યા

પરિણામ ટકા

બોર્ડનું

પરિણામ ટકા

૨૦૧૩

67

40

59.72

65.12

૨૦૧૨

59

43

72.88

69.10

૨૦૧૧

57

39

68.42

71.06

૨૦૧૦

56

34

60.71

68.53

૨૦૦૯

38

28

73.68

56.49

૨૦૦૮

40

20

50.00

63.58

છેલ્લા ત્રણ વર્ષનું સરાસરી પરિણામ કુલ

68.43

છેલ્લા ત્રણની વિધાર્થી સંખ્યાની સરાસરી કુલ

61

પરીણામ - એપ્રિલ ૨૦૧3

                                                  શાળાકિય પરીક્ષાના પરીણામ -એપ્રિલ ૨૦૧3

  ક્રમ

  ધોર

પરીક્ષામાં ઉર્તિણ  વિધાર્થી. સખ્યા

પરીક્ષામાં અનઉર્તિણ વિધાર્થી. સખ્યા

પરીક્ષામાં કુલ  વિધાર્થી. સખ્યા

  ટકાવારી

      1            9         78         00          78                100
      2           10         40         27          67               59.72
      3          

પરીણામ ૨૦૧૩

ક્રમ

ધોરણ

ક્રમ

વિધાર્થીનું નામ

મેળવેલ ગુણ

કુલ ગુણ

ટકાવારી

      ૨

        ૯

 ૧

માળી  ઉતમ  તેજાભાઈ

  ૫૨૫

૭૦૦

 ૭૫.૦૦

 ૨

તેલી  બિંદુ  શંભુભાઈ

  ૫૨૨

૭૦૦

  ૭૪.૫૭

 ૩

ચમાર  કમલેશ  માધાભાઈ

   ૫૧૭

૭૦૦

  ૭૩.૮૫

      ૩

       ૧૦

 ૧

વણકર યાજ્ઞ્નિકાબેન પ્રવિણકુમાર

  ૪૨૯

  ૬૦૦

  ૭૧.૫૦

 ૨

પરમાર જગદીશભાઈ ડાહ્યાભાઈ

  ૪૨૬

  ૬૦૦

  ૭૧.૦૦

 ૩

ચૌહાણ પંકજકુમાર જયંતીલાલ

  ૪૧૮

  ૬૦૦

  ૬૯.૬૦