પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

Panchshil High School | Rankers

શાળાના તેજસ્વી તારલાઓ

એસ.એસ.સી. પરીક્ષા

વંર્ષ વિદ્યાર્થીનું નામ મેળવેલ ગુણ કુલ ગુણ ટકા શાળાનું ૫રીણામ બોર્ડ નું ૫રીણામ
2013 વણકર યાજ્ઞ્નીકા પ્રવિણકુમાર ૪૨૯ ૬૦૦ ૭૧.૫૦ ૫૯.૭૨ ૬૫.૧૨
૨૦૧૨ પ્રજાપતી લલિતભાઇ પ્રવિણભાઈ ૩૫૯ ૫૦૦ ૭૧.૮ ૭૨.૮૮ ૬૯.૧૦
૨૦૧૧ ચૌહાન દશરથભાઈ અમુતભાઈ ૩૬૨ ૭૦૦ ૭૪.૮૪ ૬૮.૪૨ ૭૧.૦૬
૨૦૧૦ સોલંકી દિલિપકુમાર ગોવિંદભાઈ ૪૮૩ ૭૦૦ ૬૯.૮૫ ૬૦.૬૧ ૬૮.૫૩
૨૦૦૯ પરમાર વિષ્ણુકુમાર પ્રકાશભાઈ ૫૦૫ ૭૦૦ ૭૨.૯૨ ૭૩.૬૮ ૫૬.૫૯
૨૦૦૮ શ્રીમાળી નિકુજકુમાર એમ. ૪૯૦ ૭૦૦ ૭૦.૦૦ ૪૭.૫૦ ૬૩.૫૮
૨૦૦૭ ચૌહાન દિનેશકુમાર રાયચંદભાઈ ૪૩૬ ૭૦૦ ૬૭.૦૮ ૭૦.૭૩ ૭૦.૬૫
૨૦૦૬ વ્યાસ ધર્મેન્દ્રકુમાર ગીરધરલાલ ૫૮૫ ૭૦૦ ૮૩.૫૭ ૬૬.૬૦ ૬૨.૭૧
૨૦૦૫ પરમાર અશોકભાઈ ચમનાભાઈ ૫૦૪ ૭૦૦ ૭૨.૦૦ ૬૫.૯૦ ૫૬.૧૮
૨૦૦૪ વણકર ખેતભાઈ દાંનાભાઈ ૪૫૦ ૭૦૦ ૬૪.૨૯ ૫૫.૫૫ ૫૨.૬૯
૨૦૦૩ મકવાણા અમરતભાઈ નાગજીભાઈ ૪૮૪ ૭૦૦ ૬૯.૧૪ ૬૦.૦૦ ૪૨.૯૭
૨૦૦૨ પરમાર પ્રવિણાકુમાર કેવળભાઈ ૪૩૮ ૭૦૦ ૬૨.૫૭ ૩૫.૮૪ ૫૬.૯૨
૨૦૦૧ રાજગોર કરશનભાઈ છગનભાઈ ૫૧૮ ૭૦૦ ૭૪.૦૦ ૮૩.૩૩ ૬૮.૯૧
૨૦૦૦ પોતરોડ વોહતાભાઈ સુજાભાઈ ૪૫૯ ૭૦૦ ૬૫.૫૭ ૫૮.૩૩ ૫૮.૭૦
૧૯૯૯ ઝાલા મહેન્દ્રસિંહ સોહનસિંહ ૪૯૫ ૭૦૦ ૭૦.૭૧ ૫૨.૨૭ ૫૫.૮૦
૧૯૯૮ બોડાણા રાજેશકુમાર રુપસિંહ ૩૮૭ ૭૦૦ ૫૫.૨૮ ૧૦.૨૫ ૪૫.૧૬
૧૯૯૭ બાવા ઉતમગીરી કેસરગીરી ૪૩૭ ૭૦૦ ૬૨.૪૨ ૧૯.૬૦ ૪૦.૧૭
૧૯૯૬ સોલંકી સુબાભાઈ ખેંગારભાઈ ૪૬૭ ૭૦૦ ૬૬.૭૧ ૩૬.૧૧ ૪૦.૯૭
૧૯૯૫ રામમટા ભુરાભાઈ મશરુભાઈ ૪૭૮ ૭૦૦ ૬૮.૨૮ ૩૯.૫૩ ૫૫.૧૨
૧૯૯૪ ભુનેચા નારણજી ઈશ્વરજી ૪૭૦ ૭૦૦ ૬૭.૧૪ ૨૪.૩૨ ૪૨.૮૧
૧૯૯૩ ચૌહાન દિનેશભાઈ દુધાભાઈ ૫૩૭ ૭૦૦ ૭૬.૭૧ ૪૦.૫૪ ૫૬.૩૩
૧૯૯૨ માજીરાણા ગોરધનભાઈ રમેશભાઈ ૪૫૮ ૭૦૦ ૬૫.૪૨ ૮૮.૮૮ ૬૯.૨૮
૧૯૯૧ પરમાર જયમલભાઈ ઉદાજી ૫૭૩ ૭૦૦ ૮૧.૮૫ ૮૦.૦૦ ૬૧.૨૨
૧૯૯૦ પરમાર જગદીશભાઈ ભગાભાઈ ૪૮૦ ૭૦૦ ૬૮.૫૭ ૩૭.૫૦ ૫૧.૦૯
૧૯૮૯ પરમર જોધભાઈ ઉદભાઈ ૫૪૨ ૭૦૦ ૭૭.૪૨ ૫૭.૮૯ ૫૪.૮૦
૧૯૮૮ રાવલ રમેશભાઈ ખેમરજભાઈ ૪૧૫ ૭૦૦ ૫૯.૨૮ ૪૦.૦૦ ૫૭.૫૫
૧૯૮૭ સોલંકી રમણલાલ મનજીભાઈ ૪૦૪ ૭૦૦ ૫૭.૭૧ ૨૬.૦૮ ૪૭.૬૯

અગત્યની વેબ સાઈટ ( Important website link)

 

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીઓ તથા અન્ય કચેરીઓ- પાલનપુરઅમદવાદ શહેરઅમદાવાદ ગ્રામ્યસુરતપાટણઆણંદખેડાવડોદરા,ભરુચસાબરકાંઠાવલસાડકચ્છ/ભુજરજકોટભાવનગર,  વેલકમ જીસવાનગુજરાત સરકાર(GSWAN), ગુજરત સરકર ગુજરત સરકરશિક્ષણ વિભાગ | મધ્યા્હન ભોજન યોજના અને શાળાઓના કમિશ્નરઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરીટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઅક્ષરજ્ઞાન અને સતત શિક્ષણ નિયામકટેકનિકલ શિક્ષણ આયુક્તની કચેરીપ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી | નેશનલ કેડેટ કોરસર્વ શિક્ષા અભિયાનગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ | રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ | ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક બોર્ડ | રાજ્ય ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ (ટી.ઇ.બી.)ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ્