પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

founders

શાળાના સંસ્થાપક- શ્રી દોલતભાઈ સી. પરમાર

શાળા દસ્તાવેજ

ધોરણ- ૧૨

એચ.એસ.સી. ઈન્ડેક્ષ

ધોરણ-11 મંજુરી

ધોરણ- 11 મંજુરી

1