પંચશીલ વિદ્યાલય ,ડીસા
સ્પોર્ટસ ક્લબ નજીક, જુના બસ સ્ટેશન રોડ,ડીસા
તા.- ડીસા જિલ્લો- બનાસકાંઠા

પ્રવૃતિઓ

શાળાની પ્રવૃતિઓ 05/07/2017

કાર્યક્રમો

વિગતવાર

૧૫ મી ઓગસ્ત ૨૦૧૪ 15/08/2014

ઉઅજવણી

વિગતવાર

૧૫ મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૪ 15/08/2014

ઉજવણી

વિગતવાર

રક્ષા બંધન 09/08/2014

ઉજવણી

વિગતવાર

ગુરુ પુર્ણિમા ૨૦૧૪ 12/07/2014

ઉજવણી

વિગતવાર

સ્વામી વિવેકાનંદ જન્મજયંતી ઉજવણી 12/01/2013

ઉજવણી

વિગતવાર

નસીબ જાતે લખો તમારુ 14/09/2012

નસીબ જાતે લખો તમારુ

વિગતવાર

શિક્ષક દિવસ 05/09/2012

શિક્ષક દિવસ

વિગતવાર

સ્વાત્તંત્ર્ય દિન 15/08/2012

ઉજવણી

વિગતવાર

સંસ્કૃતનો મહિમા 06/08/2012

વર્ગો

વિગતવાર

રક્ષાબંધન 01/08/2012

ઉજવણી

વિગતવાર

વિશ્ર્વ વસ્તી દિવસ 11/07/2012

ઉજવણી

વિગતવાર

ગુરુ પુર્ણિમા 02/07/2012

ઉજવણી

વિગતવાર

સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતી 12/01/2012

ઉજવણી

વિગતવાર

26મી જાન્યુઆરી 12/01/2012

ઉજવણી

વિગતવાર

pravas 25/10/2011

pravas

વિગતવાર

નવરાત્રી ઉતસવ 03/10/2011

ગરબા

વિગતવાર

ગાંધી જયંતી 02/10/2011

ઉત્સવ

વિગતવાર

શિક્ષકદિન 05/09/2011

શિક્ષક

વિગતવાર

ખેલકુદ 26/08/2011

દોડ

વિગતવાર

૧૫ મી ઓગસ્ટ 15/08/2011

ઉજવણી

વિગતવાર