પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

Tajetar

તાજેતરના પરીપત્ર

નિચેની લિંક પર ક્લિંક કરો 

(1) બનાસ જ્યોત -નયન પરમાર

  અને ફેસબુક પર જોવા માટે નિચેની લિંક પર ક્લિંક કરો

(2) Banas jyot-NAP

શિક્ષણ જગતના વિણેલા મોતી