પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

Panchshil High School | Calender

શાળાનું સમયપત્રક

ઉનાળા / શિયાળામાં શાળાનો સમય બપોરે 11.00 થી 17.05 ધોરણ- 9  થી  1૦
શનિવારે શાળાનો સમય સવારે 7.40 થી 11.10  

                                                           સમય ૫ત્રક

ક્રમ બપોરનો સમય શનિવાર સવારનો સમય
વિગત સમય મિનિટ ક્રમ વિગત સમય મિનિટ ક્રમ વિગત સમય મિનિટ
 ૧ શાળા શરૂ
થવાનોસમય
૧૧.૦૦ કલાક    ૧ શાળા શરૂ
થવાનોસમય
૭.૪૦ કલાક  ૧૦  ૧ શાળા શરૂ
થવાનો સમય
૭.૧૫ કલાક  
  ૨ પ્રાર્થના ૧૧.૦૦ થી ૧૧.૧૫   ૧૫  ૨ પ્રાર્થના ૭.૪૦ થી ૭.૫૦  ૪૦  ૨ પ્રાર્થના ૭.૧૫ થી ૭.૨૫  ૧૦
  ૩ ૫હેલો તાસ ૧૧.૧૫ થી ૧૨.૦૦   ૪૫  ૩ ૫હેલો તાસ ૭.૫૦ થી ૮.૩૦  ૩૫  ૩ ૫હેલો તાસ ૭.૨૫ થી ૮.૦૦  ૩૫
  ૪ બીજો તાસ ૧૨.૦૦ થી ૧૨.૩૫   ૩૫  ૪ બીજો તાસ ૮.૩૦ થી ૯.૦૫  ૩૫  ૪ બીજો તાસ ૮.૦૦ થી ૮.૩૫  ૩૫
  ૫ રીશેષ નાની ૧૨.૩૫ થી ૧૨.૪૫   ૧૦  ૫ ત્રીજો તાસ ૯.૦૫ થી ૯.૪૦  ૩૫  ૫ ત્રીજો તાસ ૮.૩૫ થી ૯.૧૦  ૩૫
  ૬ ત્રીજો તાસ ૧૨.૪૫ થી ૧૩.૨૦   ૩૫  ૬ રીશેષ ૯.૪૦ થી ૧૦.૧૦  ૨૦  ૬ ચોથો તાસ ૯.૧૦ થી ૯.૪૫  ૩૫
 ૭ ચોથો તાસ ૧૩.૨૦ થી ૧૩.૫૫   ૩૫  ૭ ચોથો તાસ ૧૦.૧૦ થી ૧૦.૪૫  ૩૫  ૭ રીશેષ ૯.૪૫ થી ૧૦.૧૦  ૩૦
  ૮ રીશેષ મોટી ૧૩.૫૫ થી ૧૪.૩૫   ૪૦  ૮ પાંચમો તાસ ૧૦.૪૫ થી ૧૧.૨૦  ૩૫  ૮ પાંચમો તાસ ૧૦.૧૦ થી ૧૦.૪૫  ૩૫
 ૯ પાંચમો તાસ ૧૪.૩૫ થી ૧૫.૧૦  ૩૫      ૯ છઠો તાસ ૧૦.૪૫ થી ૧૧.૨૦  ૩૫
 ૧૦ છઠો તાસ ૧૫.૧૦ થી ૧૫.૪૫   ૩૫    ૧૦ સાતમો તાસ ૧૧.૨૦ થી ૧૧.૫૫  ૩૫
 ૧૧ રીશેષ નાની ૧૫.૪૫ થી ૧૫.૫૫  ૧૦    ૧૧ આઠમો તાસ ૧૧.૫૫ થી ૧૨.૩૦  ૩૫
 ૧૨ સાતમો તાસ ૧૫.૫૫ થી ૧૬.૩૦  ૩૫  
 ૧૩ આઠમો તાસ ૧૬.૩૦ થી ૧૭.૦૫  ૩૫
કુલ સમય   ૩૬૫ કુલ સમય  ૨૧૦ કુલ સમય  ૩૨૦
શાળાનો કુલ સમય  ૫૮૫

અગત્યની વેબ સાઈટ ( Important website link)

 

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીઓ તથા અન્ય કચેરીઓ- પાલનપુરઅમદવાદ શહેરઅમદાવાદ ગ્રામ્યસુરતપાટણઆણંદખેડાવડોદરા,ભરુચસાબરકાંઠાવલસાડકચ્છ/ભુજરજકોટભાવનગર,  વેલકમ જીસવાનગુજરાત સરકાર(GSWAN), ગુજરત સરકર ગુજરત સરકરશિક્ષણ વિભાગ | મધ્યા્હન ભોજન યોજના અને શાળાઓના કમિશ્નરઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરીટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઅક્ષરજ્ઞાન અને સતત શિક્ષણ નિયામકટેકનિકલ શિક્ષણ આયુક્તની કચેરીપ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી | નેશનલ કેડેટ કોરસર્વ શિક્ષા અભિયાનગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ | રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ | ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક બોર્ડ | રાજ્ય ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ (ટી.ઇ.બી.)ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ્