પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

Panchshil High School | Documents

શાળા ની રજા યાદી

રજા યાદી વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯

પંચશીલ વિદ્યાલય,જુના બસસ્ટેશન રોડ, ડીસા

 

 

ક્રમ

તારીખ

વિગત

રજા

 પ્રકાર

સંખ્યા

1

19/06/2018

શનિવાર

રમજાન ઈદ

જાહેર

1

2

15/08/2018

બુધવાર

 સ્વાતંત્ર્યદિન

જાહેર

1

3

17/08/2018

શુક્રવાર

પતેતી

જાહેર

1

4

22/08/2018

બુધવાર

 બકરી ઈદ

જાહેર

1

5

01/09/2018

શનિવાર

રાંધણ છઠ

સ્થાનિક

1

6

03/09/2018

સોમવાર

 જન્માષ્ટમી

જાહેર

1

7

04/09/2018

  મંગળવાર

પારણા નવમી

સ્થાનિક

1

8

13/09/2018

ગુરુવાર

સંવત્સરી /ગણેશ

જાહેર

1

9

20/09/2018

ગુરુવાર

ગણેશ વિસર્જન

સ્થાનિક

1

10

25/09/2018

  મંગળવાર

ભાદરવી પુનમ

સ્થાનિક

1

11

21/09/2018

શુક્રવાર

મહોરમ

જાહેર

1

12

02/10/2018

  મંગળવાર

ગાંધી જ્યંતિ

જાહેર

1

13

17/10/2018

બુધવાર

મહાષ્ટમી

સ્થાનિક

1

14

18/10/2018

ગુરુવાર

દશેરા

જાહેર

1

15

31/10/2018

બુધવાર

સરદાર પટેલ  જયંતિ

જાહેર

1

16

5/11/18  થી

૨૫/૧૧/૨૦૧૮

દિવાળી વેકેશન

જાહેર

21

17

25/12/2018

  મંગળવાર

નાતાલ

જાહેર

1

18

14/01/2019

સોમવાર

ઉતરાયણ

જાહેર

1

19

15/01/2019

  મંગળવાર

વાસી ઉતરાયણ

સ્થાનિક

1

20

26/01/2019

શનિવાર

પ્રજાસત્તાક  દિન

જાહેર

1

21

04/03/2019

સોમવાર

મહા શિવરાત્રી

જાહેર

1

22

21/03/2019

ગુરુવાર

હોળી

સ્થાનિક

1

23

22/03/2019

શુક્રવાર

 ધૂલેટી

જાહેર

1

24

17/04/2019

બુધવાર

મહાવીર જ્યંતિ

જાહેર

1

25

19/04/2019

શુક્રવાર

ઉડ ફ્રાઈડે

જાહેર

1

26

6/5/19 થી

09/06/2019

ઉનાળુ વેકેશન

જાહેર

35

 

 

 

 

 

80

નોંધ=  ૧. રાજ્ય સરકાર રજામાં ફેરફાર કરે તો સુચનામુજબ સમયમાં ફેરફાર

 

   કરવામાંઆવેશે..

 

 

 

 

2. સ્થાનિક ઉત્સવોમાં અને શાળા મંડળની સુચના મુજબ શાળાનો સમય

 

   સવાર નો રાખવામાં આવશે.

 

 

 

 

 

આચાર્ય

 

 

 

 

 

પંચશીલ વિદ્યાલય

 

 

 

 

 

ડીસા

 

 


રજા યાદી ૨૦૧૭-૨૦૧૮

ક્રમ

તારીખ

વાર

તહેવાર

દિવસ

પ્રકાર

૨૬-૬-૨૦૧૭

સોમવાર

રમઝન ઈદ

1

જાહેર

૦૭-૮-૨૦૧૭

સોમવાર

રક્ષાબંધન

1

જાહેર

૧૫-૮-૨૦૧૭

મંગળવાર

સ્વાતંત્ર  દિન

1

જાહેર

૧૭-૮-૨૦૧૭

ગુરુવાર

પતેતી

1

જાહેર

૨૫-૮-૨૦૧૭

શુક્રવાર

સંવત્સરી/ ગણેશચતુર્થી

1

જાહેર

૦૨-૯-૨૦૧૭

શનિવાર

બકરી ઈદ

1

જાહેર

૦૫-૦૯-૨૦૧૭

મંગળવાર

ગણેશ વિસર્જન

1

સ્થાનિક

૨૮-૯-૨૦૧૭

ગુરુવાર

દુર્ગાષ્ટમી

1

સ્થાનિક

૨૯-૯-૨૦૧૭

શુક્રવાર

હવન નવમી

1

સ્થાનિક

૧૦

૩૦-૦૯-૨૦૧૭

શનિવાર

દશેરા

1

જાહેર

૧૧

૦૨-૧૦-૨૦૧૭

સોમવાર

ગાંધી જયંતી

1

જાહેર

૧૨

૧૬-૧૦-૨૦૧

૦૫-૧૧-૨૦૧

દિવાળી વેકેશન

21

જાહેર

૧૩

૦૨-૧૨-૨૦૧૭

શનિવાર

ઈદેએ  મિલાદ

1

જાહેર

૧૪

૨૫-૧૨-૨૦૧૭

સોમવાર

નાતાલ

1

જાહેર

૧૫

૧૫-૦૧-૨૦૧૮

સોમવાર

વાસી ઉતરાયણ

1

સ્થાનિક

૧૬

૨૬-૦૧-૨૦૧૮

શુક્રવાર

પ્રજાસત્તાક દિન

1

જાહેર

૧૭

૧૩-૦૨-૨૦૧૮

મંગળવાર

મહાશિવરાત્રી

1

જાહેર

૧૮

૦૧-૦૩-૨૦૧૮

ગુરુવાર

હોળી

1

સ્થાનિક

૨૦

૦૨-૦૩-૨૦૧૮

શુક્રવાર

ધૂળેટી

1

જાહેર

૨૧

૧૯-૦૩-૨૦૧૮

સોમવાર

ચેટીચાંદ

1

જાહેર

૨૨

૨૬-૦૩-૨૦૧૮

સોમવાર

રામનવમી

1

જાહેર

૨૩

૨૯-૦૩-૨૦૧૮

ગુરુવાર

મહાવીર જયંતી

1

જાહેર

૨૪

૩૦-૦૩-૨૦૧૮

શુક્રવાર

ગ્રુડ ફ્રઈડે

1

જાહેર

૨૫

૧૪-૦૪-૨૦૧૮

શનિવાર

ડૉ. આંબેડકર જ્યંતી

1

જાહેર

૨૬

૧૮-૦૪-૨૦૧૮

બુધવાર

પશુરામ જયંતી

1

જાહેર

૨૭

૧-૫-૨૦૧૮

૪—૬-૨૦૧૮

ઉનાળુ વેકેશન

35

જાહેર

 

 

 

 

80

 

રાજ્ય સરકાર જાહેર કરે તે રજા અંતિમ ગણી ફેરફાર કરવામાં આવશે

+ સરકારશ્રીની / મંડળની સુચના મુજબ શાળાનો સમય માં ફેરફાર કરવામાં આવશે.

+ સ્થાનિક જાહેર તહેવારોમાં શાળાનો સમય સવારનો સવારનો કરવામાં આવશે.

                                           

                                                                                                                     આચાર્ય

                                                                                                          પંચશીલ વિદ્યાલય, ડીસા

રજા યાદી = 2015 - 2016

ક્રમ તરીખ વાર રજા ની વિગત દિવસ જાહેર\સ્થાનિક  
1 18/07/2015 શનિવાર  રમઝન ઈદ   1 જાહેર  
2 15/08/2015 શનિવાર સ્વાતંત્ર્ય દિન  1 જાહેર  
3 18/08/2015 મંગળવાર પતેતી (પા.નૂ વર્ષ  1 જાહેર  
4 29/08/2015 શનિવાર રક્ષાબંધન  1 જાહેર  
5 04/09/2015 શુક્રવાર  શીતળા સાતમ  1 સ્થાનિક   
6 05/09/2015 શનિવાર જન્માષ્ટમી  1 જાહેર  
7 17/09/2015 ગુરુવાર સંવત્સરી (ગણેશ) 1 જાહેર  
8 25/09/2015 શુક્રવાર બકરી ઈદ  1 જાહેર  
9 02/10/2015 શુક્રવાર ગાંધીજયંતી  1 જાહેર  
10 22/10/2015 ગુરુવાર વિજ્યા દશમી  1 જાહેર  
11 24/10/2015 શનિવાર  મહોરમ  1 જાહેર  
12 31/10/2015 શનિવાર  સરદાર પટેલ જ્યંતી  1 જાહેર  
13 દિવાળી વેકેશન તા.09/11/15 થી 29/11/15 21 જાહેર  
14 24/12/2015 ગુરુવાર ઈદે-એ-મિલાદ  1 જાહેર  
15 25/12/2015 શુક્રવાર  નાતાલ 1 જાહેર  
16 14/01/2016 ગુરુવાર મકર સંક્રાંતી   1 જાહેર  
17 15/01/2016 શુક્રવાર  વાસી ઉતરાયણ  1 સ્થાનિક  
18 26/01/2016 મંગળવાર પ્રજાસત્તાક દિન  1 જાહેર  
19 07/03/2016 સોમવાર મહા શિવરાત્રી  1 જાહેર  
20 24/03/2016 ગુરુવાર ધુલેટી  1 જાહેર  
21 25/03/2016 શુક્રવાર  ગ્રુડ ફ્રાઈડે 1 જાહેર  
22 09/04/2016 શનિવાર ચેટીચાંદ  1 જાહેર  
23 14/04/2016 ગુરુવાર ડો. બાબા સા. જ્યંતી  1 જાહેર  
24 15/04/2016 શુક્રવાર રામનવમી  1 જાહેર  
25 19/04/2016 મંગળવાર મહાવીર જ્યંતી  1 જાહેર  
26 ઉનાળુ  વેકેશન તા  ૦2/5/16 થી 05 /6/16 35 જાહેર  
      કુલ રજા 80 જાહેર  
(૧) સરકારશ્રી ની સુચના મુજબ રજામાં ફેરફાર કરવામાં આવશે  
(૨) શ્રાવણ માસના સોમવારે શાળાનો સમય સવારનો રાખવામાં આવશે.  
(3) સ્થાનિક તહેવારો અને મંડળની સુચના મુજબ શાળા સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે . આચાર્ય 

                                                              પંચશીલ માધ્યમિક શાળા
                                                              રજા યાદી - 2013 -2014
ક્રમ તરીખ વાર રજા ની વિગત દિવસ જાહેર\સ્થાનિક
1 09/08/2013 શુક્રવાર  રમઝન ઈદ   1 જાહેર
2 15/08/2013 ગુરુવાર સ્વાતંત્ર્ય દિન  1 જાહેર
3 20/08/2013 મંગળવાર રક્ષાબંધન 1 જાહેર
4 26/08/2013 સોમવાર ર્રાંધણ છઠ  1 સ્થાનિક
5 27/08/2013 મંગળવાર શીતળા સાતમ  1 સ્થાનિક
6 28/08/2013 બુધવાર જન્માષ્ટમી 1 જાહેર
7 29/08/2013 ગુરુવાર  નંદ ઉત્સવ  1 સ્થાનિક
8 09/09/2013 સોમવાર  સંવત્સરી  1 જાહેર
9 02/10/2013 બુધવાર ગાંધીજયંતી  1 જાહેર
10 12/10/2013 શનિવાર દુર્ગાષ્ટમી 1 સ્થાનિક
11 16/10/2013 બુધવાર  બકરી ઈદ  1 જાહેર
12 31/10/2013 ગુરુવાર  સરદાર પટેલ જયંતી  1 જાહેર
13 દિવાળી વેકેશન તા.1/11/૧3 થી 21/11/13 21 જાહેર
14 25/12/2013 બુધવાર નાતાલ 1 જાહેર
15 13/01/2014 સોમવાર .N[vV[vlD,FN 1 જાહેર
16 14/01/2014 મંગળવાર  મકર સંક્રાંતી   1 જાહેર
17 15/01/2014 બુધવાર  વાસી ઉતરાયણ  1 સ્થાનિક
18 27/02/2014 ગુરુવાર મહા શિવરાત્રી  1 જાહેર
19 17/03/2014 સોમવાર ધુલેટી  1 જાહેર
20 01/04/2014 મંગળવાર  ચેટી ચાંદ  1 જાહેર
21 08/04/2014 મંગળવાર રામ નવમી 1 જાહેર
22 14/04/2014 સોમવાર  ડો.આંબેડકર જયંતી  1 જાહેર
23 18/04/2014 શુક્રવાર ગ્રુડ ફ્રાઈડે 1 જાહેર
24 23/04/2014 મંગળવાર મહાવીર જ્યંતી 1 સ્થાનીક
25 02/05/2014 શુક્રવાર પરશુરામ જયંતી  1 જાહેર
26 ઉનાળુ  વેકેશન તા5/5/14 થી 8/6/14 35 જાહેર
      કુલ રજા 80 જાહેર
(૧) સરકારશ્રી ની સુચના મુજબ રજામાં ફેરફાર કરવામાં આવશે
(૨) શ્રાવણ માસના સોમવારે શાળાનો સમય સવારનો રાખવામાં આવશે.
(3) સ્થાનિક તહેવારો અને મંડળની સુચના મુજબ શાળા સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે .
           
                                                                                     આચાર્ય

રજા યાદી ૨૦૧૬-૨૦૧૭

ક્રમ

તારીખ

વાર

તહેવાર

દિવસ

પ્રકાર

૬-૭-૨૦૧૬

બુધવાર

રમઝન ઈદ

1

જાહેર

૧૫-૮-૨૦૧૬

સોમવાર

સ્વાતંત્ર  દિન

1

જાહેર

૧૭-૮-૨૦૧૬

બુધવાર

પતેતી

1

જાહેર

૧૮-૮-૨૦૧૬

ગુરુવાર

રક્ષાબંધન

1

જાહેર

૨૨-૮-૨૦૧૬

સોમવાર

નાગ પાંચમ

1

સ્થાનિક

૨૩-૮-૨૦૧૬

મંગળવાર

રાંધણ છઠ

1

સ્થાનિક

૨૪-૮-૨૦૧૬

બુધવાર

શીતલા સાતમ

1

સ્થાનિક

૨૫-૮-૨૦૧૬

ગુરુવાર

જન્માષ્ટમી

1

જાહેર

૫-૯-૨૦૧૬

સોમવાર

સંવત્સરી/ ગણેશચતુર્થી

1

જાહેર

૧૦

૧૨-૯-૨૦૧૬

સોમવાર

બકરી ઈદ

1

જાહેર

૧૧

૧૩-૯-૨૦૧૬

મંગળવાર

જલ જીલણા એકાદશી

1

સ્થાનિક

૧૨

૧૦-૧૦-૨૦૧૬

સોમવાર

હવન નવમી

1

સ્થાનિક

૧૩

૧૧-૧૦-૨૦૧૬

મંગળવાર

દશેરા

1

જાહેર

૧૪

૧૨-૧૦-૨૦૧૬

બુધવાર

મહોરમ

1

જાહેર

૧૫

૨૮-૧૦-૨૦૧૬

૧૭-૧૧-૨૦૧૬

દિવાળી વેકેશન

21

જાહેર

૧૬

૧૩-૧૨-૨૦૧૬

મંગળવાર

ઈદે મિલાદ

1

જાહેર

૧૭

૧૪-૧-૨૦૧૭

શનિવાર

ઉતરાયણ

1

જાહેર

૧૮

૨૬-૧-૨૦૧૭

ગુરુવાર

પ્રજાસત્તાક દિન

1

જાહેર

૧૯

૧-૨-૨૦૧૭

મંગળવાર

વસંત પંચમી

1

સ્થાનિક

૨૦

૨૪-૨-૨૦૧૭

શુક્રવાર

મહાશિવરાત્રી

1

જાહેર

૨૧

૧૩-૩-૨૦૧૭

સોમવાર

ધૂળેટી

1

જાહેર

૨૨

૨૯-૩-૨૦૧૭

બુધવાર

ચેટીચાંદ

1

જાહેર

૨૩

૫-૪-૨૦૧૭

બુધવાર

રામનવમી

1

જાહેર

૨૪

૧૪-૪-૨૦૧૭

શુક્રવાર

ડૉ. આંબેડકર જ્યંતી

1

જાહેર

૨૫

૨૮-૪-૨૦૧૭

શુક્રવાર

પરશુરામ

1

જાહેર

૨૬

૧-૫-૨૦૧૭

૪—૬-૨૦૧૭

ઉનાળુ વેકેશન

35

જાહેર

 

 

 

 

80

 

રાજ્ય સરકાર જાહેર કરે તે રજા અંતિમ ગણી ફેરફાર કરવામાં આવશે

+ સરકારશ્રીની / મંડળની સુચના મુજબ શાળાનો સમય માં ફેરફાર કરવામાં આવશે.

+ સ્થાનિક જાહેર તહેવારોમાં શાળાનો સમય સવારનો સવારનો કરવામાં આવશે.

                                           

                                                                                          આચાર્ય

                                                                                 પંચશીલ વિદ્યાલય, ડીસા

રજા યાદી ૨૦૧૪ - ૨૦૧૫

                                              પંચશીલ ઉચ્ચ. માધ્ય. વિદ્યાલય ,ડીસા   
                                                 રજા યાદી = 2014 - 2015  
ક્રમ તરીખ વાર રજા ની વિગત દિવસ જાહેર\સ્થાનિક  
1 12/07/2014 શનિવાર ગુરુ પૂર્ણિમા  1 સ્થાનિક  
2 29/07/2014 મંગળવાર  રમઝન ઈદ   1 જાહેર  
3 15/08/2014 શુક્રવાર સ્વાતંત્ર્ય દિન  1 જાહેર  
4 16/08/2015 શનિવાર  રાંધણ છઠ  1 સ્થાનિક  
5 18/08/2014 સોમવાર પતેતી (પા.નૂ વર્ષ  1 જાહેર  
6 29/08/2014 મંગળવાર સંવત્સરી (ગણેશ) 1 જાહેર  
7 01/10/2014 બુધવાર દુર્ગાષ્મી  1 સ્થાનિક  
8 02/10/2014 ગુરુવાર ગાંધીજયંતી  1 જાહેર  
9 03/10/2014 શુક્રવાર વિજ્યા દશમી  1 જાહેર  
16 06/10/2014 સોમવાર બકરી ઈદ  1 જાહેર  
17 દિવાળી વેકેશન તા.20/10/14 થી 09/11/14 21 જાહેર  
18 25/12/2014 ગુરુવાર નાતાલ 1 જાહેર  
19 14/01/2015 બુધવાર મકર સંક્રાંતી   1 જાહેર  
20 15/01/2015 ગુરુવાર વાસી ઉતરાયણ  1 સ્થાનિક  
21 26/01/2015 સોમવાર પ્રજાસત્તાક દિન  1 જાહેર  
22 17/02/2015 મંગળવાર મહા શિવરાત્રી  1 જાહેર  
23 05/03/2015 શુક્રવાર હોળી  1 સ્થાનિક  
24 17/03/2015 શનિવાર ધુલેટી  1 જાહેર  
  21/03/2015 શનિવાર ગુ ડી પડવો  1 સ્થાનિક  
25 28/03/2015 મંગળવાર રામ નવમી 1 જાહેર  
26 02/04/2015 ગુરુવાર મહાવીર જ્યંતી 1 જાહેર  
24 03/04/2015 શુક્રવાર ગ્રુડ ફ્રાઈડે 1 જાહેર  
  04/04/2015 શનિવાર હનુમાન જયંતી  1 સ્થાનિક  
27 14/04/2015 મંગળવાર ડો.આંબેડકર જયંતી  1 જાહેર  
28 21/04/2015 મંગળવાર પરશુરામ જયંતી  1 જાહેર  
29 ઉનાળુ  વેકેશન તા 04 /5/15 થી  07/6/15 35 જાહેર  
      કુલ રજા 80 જાહેર  
(૧) સરકારશ્રી ની સુચના મુજબ રજામાં ફેરફાર કરવામાં આવશે  
(૨) શ્રાવણ માસના સોમવારે શાળાનો સમય સવારનો રાખવામાં આવશે.  
(3) સ્થાનિક તહેવારો અને મંડળની સુચના મુજબ શાળા સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે . આચાર્ય 

રજા યાદી - ૨૦૧૨ -૧૩

 
 
 ક્રમ  તરીખ  વાર   રજા ની વિગત  દિવસ  જાહેર\સ્થાનિક
  ૧ ૦૩/૦૭/૨૦૧૨ મંગળવાર    ગુરુપૂર્ણિમા    ૧ સ્થાનિક
  ૨ ૦૨/૦૮/૨૦૧૨ ગુરુવાર    રક્ષાબંધન   ૧ જાહેર
  ૩ ૦૯/૦૮/૨૦૧૨ સોમવાર    શિતળા સાતમ   ૧ સ્થાનિક
  ૪ ૧૦/૦૮/૨૦૧૧ શુક્રવાર    જન્માષ્ટમી   ૧ જાહેર
  ૫ ૧૫/૦૮/૨૦૧૨ બુધવાર    સ્વાતંત્ર્ય દિન    ૧ જાહેર
  ૬ ૧૮/૦૮/૨૦૧૧ શનિવાર    પતેતી   ૧ જાહેર
  ૭ ૧૯/૦૯/૨૦૧૧ બુધવાર   સંવતસરી   ૧ જાહેર
  ૮ ૦૨/૧૦/૨૦૧૨ મંગળવાર   ગાંધીજયંતી    ૧ જાહેર
  ૯ ૨૨/૧૦/૨૦૧૨ સોમવાર    દુર્ગાષ્ટમી   ૧ સ્થાનિક
  ૧૦ ૨૩/૧૦/૨૦૧૨ મંગળવાર   હવન નવમી  ૧ સ્થાનિક
  ૧૧ ૨૪/૧૦/૨૦૧૨ બુધવાર   વિજ્યા દશમી   ૧ જાહેર
  ૧૨ ૨૬/૧૦/૨૦૧૨ શુક્રવાર    બકરી ઈદ    ૧ જાહેર
  ૧૩ ૩૧/૧૦/૨૦૧૨ બુધવાર    સરદાર પટેલ જયંતી    ૧ જાહેર
  ૧૫   દિવાળી વેકેશન તા.૮/૧૧/૧૨ થી ૨૮/૧૧/૧૨      ૨૧ જાહેર
  ૧૬ ૨૫/૧૨/૨૦૧૨ મંગળવાર નાતાલ   ૧ નાતાલ
  ૧૭ ૧૪/૦૧/૨૦૧૩ સોમવાર ઉતરાયણ   ૧ જાહેર
  ૧૮ ૧૫/૦૧/૨૦૧૩ મંગળવાર વાસી ઉતરાયણ    ૧ સ્થાનિક
  ૧૯ ૨૫/૦૧/૨૦૧૩ શુક્રવાર .ઇદે મિલાદ    ૧ જાહેર
  ૨૦ ૨૬/૦૧/૨૦૧૩ શનિવાર પ્રજાસ્તાક દિન   ૧ જાહેર
  ૨૧ ૨૬/૦૩/૨૦૧૩ મંગળવાર હોળી   ૧ સ્થાનિક
  ૨૨ ૨૭/૦૩/૨૦૧૩ બુધવાર ધુલેટી    ૧ જાહેર
  ૨૩ ૨૯/૦૩/૨૦૧૩ શુક્રવાર ગ્રુડ ફ્રાઈડે   ૧ જાહેર
  ૨૪ ૧૧/૦૪/૨૦૧૩ ગુરુવાર ચેટીચાંદ   ૧ જાહેર
  ૨૫ ૨૦/૦૪/૨૦૧૩ શનિવાર રામ નવમી   ૧ જાહેર
  ૨૬ ૨૩/૦૪/૨૦૧૩ મંગળવાર મહાવીર જ્યંતી   ૧ જાહેર
  ૨૭ ઉનાળુ  વેકેશન તા૬/૫/૧૩ થી ૯/૬/૧૩   ૩૫ જાહેર
      કુલ રજા   ૮૦ જાહેર
(૧) સરકારશ્રી ની સુચના મુજબ રજામાં ફેરફાર કરવામાં આવશે
(૨) શ્રાવણ માસના સોમવારે શાળાનો સમય સવારનો રાખવામાં આવશે.
(3) સ્થાનિક તહેવારો અને મંડળની સુચના મુજબ શાળા સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે .

અગત્યની વેબ સાઈટ ( Important website link)

 

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીઓ તથા અન્ય કચેરીઓ- પાલનપુરઅમદવાદ શહેરઅમદાવાદ ગ્રામ્યસુરતપાટણઆણંદખેડાવડોદરા,ભરુચસાબરકાંઠાવલસાડકચ્છ/ભુજરજકોટભાવનગર,  વેલકમ જીસવાનગુજરાત સરકાર(GSWAN), ગુજરત સરકર ગુજરત સરકરશિક્ષણ વિભાગ | મધ્યા્હન ભોજન યોજના અને શાળાઓના કમિશ્નરઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરીટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઅક્ષરજ્ઞાન અને સતત શિક્ષણ નિયામકટેકનિકલ શિક્ષણ આયુક્તની કચેરીપ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી | નેશનલ કેડેટ કોરસર્વ શિક્ષા અભિયાનગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ | રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ | ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક બોર્ડ | રાજ્ય ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ (ટી.ઇ.બી.)ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ્