પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

Panchshil High School | QDC

પંચશીલ ક્યુ.ડી.સી. ની માહિતી

પંચશીલ ક્યુ.ડી..સી. માં સમાવેશ કરેલ શાળાઓની માહિતી

 

ક્રમ

શાળાનું નામ

આચાર્યશ્રીનુ નામ                   

સંપર્ક નંબર

શાળાનોફોન નંબર

 
 

પંચશીલ માદયમિક શાળા, ડીસા

 

શ્રી નયન એ. પરમાર

૯૪૨૬૫૫૨૦૦૩

૨૨૦૯૮૨

 

ડી.જે.એન. હાઈસ્કુલ, જુનાડીસા

 

શ્રી પ્રમોદભાઈ પી મહેતા  (ઈ.)

૯૯૦૪૧૪૮૪૫૬

૨૭૨૪૫૫

 

લુણપુર માદયમિક શાળા, લુણપુર

 

શ્રી કનુભાઈ આર. પટેલ

૯૭૨૬૬૬૬૨૩૮

૨૫૦૦૨૫

 

એલ.વી.નગર શેઠ હાઈસ્કુલ, સમૌમોટા

શ્રી ગીરીશભાઈ જે.રાવલ

૯૮૨૫૩૫૧૧૨૯

૨૫૧૪૨૫

 

ભગવતી વિધામંદિર, રસાણા

 

શ્રી રાજુભાઈ આર.  ચૌધરી

૯૮૨૪૩૨૪૮૫૧

૨૬૩૧૭૦

 

એસ.એમ.જી. રાજગોર માદયમિક શાળા, રાણપુર

શ્રી જયેશભાઈ સી.  જોષી

૯૩૭૫૬૬૬૯૦૦

૨૭૬૨૭૬

 

લોકનિકેતન વિનયમંદિર, ઢુવા

શ્રી લક્ષ્મણભાઈ કે રાઠોડ

૯૪૨૯૯૨૨૧૬૪

૨૭૨૨૬૫

 

સરસ્વતી માયમિક શાળા, આસેડા

શ્રી બિપિનભાઈ આઈ.  પટેલ

૯૪૨૮૬૭૯૩૨૦

૦૦૦૦૦૦

 

શ્રી બી.પી.માલવી માદય. અને ઉચ્ચ.શાળા,આખોલ નાની

શ્રી મુકેશભાઈ કે. પટેલ (ઈ.)

૯૭૨૩૮૪૨૬૪૯

૨૩૧૫૦૫

 

૧૦

અર્બુદા વિધાલય, ડીસા

શ્રી પ્રવિણભાઈ ચૌધરી (ઈ.)

૯૪૨૭૬૪૫૩૪૦

૨૨૬૮૮૩

 

૧૧

સર્વોદય વિધાલય, ડીસા

શ્રી જગદીશભાઈ પટેલ (ઈ.)

૯૯૭૯૪૦૩૩૦૬

૨૨૬૨૯૦

 

૧૨

પ્રગતિ માદ્યમિક શાળા,જુનાડીસા

-

૯૧૭૩૦૦૧૦૨૪

૨૧૧૪૫૩

 

૧૩

ગુરુ સ્કુલ ઓફ સાયંસ,ડીસા

શ્રી પ્રવિનભાઈ પોપટ

૯૪૨૭૬૩૯૧૫૧

૨૨૫૫૨૨

 


વિધાર્થી સંખ્યા

અગત્યની વેબ સાઈટ ( Important website link)

 

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીઓ તથા અન્ય કચેરીઓ- પાલનપુરઅમદવાદ શહેરઅમદાવાદ ગ્રામ્યસુરતપાટણઆણંદખેડાવડોદરા,ભરુચસાબરકાંઠાવલસાડકચ્છ/ભુજરજકોટભાવનગર,  વેલકમ જીસવાનગુજરાત સરકાર(GSWAN), ગુજરત સરકર ગુજરત સરકરશિક્ષણ વિભાગ | મધ્યા્હન ભોજન યોજના અને શાળાઓના કમિશ્નરઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરીટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઅક્ષરજ્ઞાન અને સતત શિક્ષણ નિયામકટેકનિકલ શિક્ષણ આયુક્તની કચેરીપ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી | નેશનલ કેડેટ કોરસર્વ શિક્ષા અભિયાનગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ | રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ | ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક બોર્ડ | રાજ્ય ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ (ટી.ઇ.બી.)ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ્