પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

Priemari

પ્રાથમિક વિભાગના પરીપત્ર

    

 

Presentation and Brief Guidelines for Shala Pravesh Utsav and kanya Kelvni

  એ. ટી. ડી અને ફાઇન આર્ટ્સના કોર્ષ માં પ્રવેશ માટેની શૈક્ષણિક લાયકાતમાં સુધારા બાબત 
  માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા – 2012 નું એકંદર પરિણામ 69.10 ટકા
  SSC Result 2012 Booklet
  બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થતા શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત 
  જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓ/ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણુંક કરવા બાબત 
  જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી માધ્યમ સિવાયની પ્રાથમિક શાળાઓ જેવી કે ઉર્દૂ, મરાઠી, સિન્ધી તેમજ અન્ય માધ્યમમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા બાબત 
  પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષક થવા માટેનો અનુભવ બાબત
  ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યાસહાયકની બદલીના
  Kanya Kelavni Rath Yatra and Shala Praveshotsav shall be organized durning 14th ,15th & 16th June-2012 and 28th ,29th & 30th June-2012 in rural areas and urban areas respectively
  Press Note: Appointment of Dr. Vempaty Kutumba Sastry as Vice Chancellor
  જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ / નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓ/ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણુંક કરવા બાબત
  બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થતા શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત 
  જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી માધ્યમ સિવાયની પ્રાથમિક શાળાઓ જેવી કે ઉર્દુ, મરાઠી, સિન્ધી તેમજ અન્ય માધ્યમમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા બાબત 
  બિન અનુદાનીત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓની વ્યવસ્થાપન નીતિ નક્કી કરવા બાબત 
  Teachers of Government Secondary and Higher Secondary Schools (Procedure for Selection) Rules, 2012 
  રાજ્યમાં જુન -૨૦૧૧ થી RMSA યોજના અંતર્ગત નવી શરૂ કરેલી સરકારી માધ્યમિક શાળાઓં માટે આચાર્ય થતા શિક્ષણ સહાયકની જગ્યાઓં મંજુર કરવા બાબત. 
  આદર્શ શાળાઓ (મોડેલ ડે સ્કુલ) – સ્થળ પસંદગી બાબત -- 
  નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાઓને ગ્રાન્ટેડ શાળા તરીકે મંજુરી આપવા અંગેના માપદંડ નક્કી કરવા માટે માન. મંત્રીશ્રીઓની પેટા સમિતિની રચના બાબત
    ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા વિનિયમો-2005 (સુધારેલા) માં વિનિયમ-૨૦ માં સુધારો કરવા બાબત
 
 
પીઆરઈ-૧૧૧૦ -૨૨૩ -ક ૧૮/૦૫/૨૦૧૨   જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિઓ  હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓ/ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણુંક કરવા બાબત
પીઆરઈ/૧૧૧૨/સીંગલ ફાઈલ-૭ /ક ૨૬/૦૪/૨૦૧૨ જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી માધ્યમ સિવાયની પ્રાથમિક શાળાઓ જેવી કે ઉર્દૂ, મરાઠી, સિન્ધી તેમજ અન્ય માધ્યમમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા બાબત
પીઆરઈ/૧૧૧૧/સીંગલ ફાઈલ-૩/ક ૧૬/૦૫/૨૦૧૫ પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષક થવા માટેનો અનુભવ બાબત
પીઆરઈ-૧૧-૨૦૧૨ /૩૧૪૭૭૬-ક ૨૩/૦૫/૨૦૧૨ ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો
પીઆરઈ/૧૧૧૦/૨૨૩/ક ૦૩/૦૫/૨૦૧૨ જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ / નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓ/ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણુંક કરવા બાબત
પીઆરઈ/૧૧૧૨/સીંગલ ફાઇલ-૭/ક ૨૬/૦૪/૨૦૧૨ જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી માધ્યમ સિવાયની પ્રાથમિક શાળાઓ જેવી કે ઉર્દુ, મરાઠી, સિન્ધી તેમજ અન્ય માધ્યમમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા બાબત
પીઆરઈ/૧૪૧૦/૩૦૪/ક ૨૯/૦૨/૨૦૧૨ આદર્શ શાળાઓ (મોડેલ ડે સ્કુલ) – સ્થળ પસંદગી બાબત --
પીઆરઈ/૧૧૧૧/સીંગલ ફાઇલ-૩ /ક ૨૯/૦૨/૨૦૧૨ પ્રાથમિક શાળાઓંમાં મુખ્ય શિક્ષક થવા માટેનો અનુભવ બાબત
જીએચ /એસએચ/૪/પીઆરઇ/૧૨૨૦૧૦/જીઓંઆઇ-૧૦/ક ૧૮/૦૨/૨૦૧૨ NOTIFICATION-RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT,2012
પીઆરઈ/૧૧/૨૦૧૨/૫૨૦૩૬/ક ૧૬/૦૨/૨૦૧૨ પ્રાથમિક શિક્ષકમાં ફરજ બજાવતા અને તાલીમી લાયકાત(સ્નાતક/પીટીસી અથવા સ્નાતક/બી.એડ.) ધરાવતા વિધાસહાયક/પ્રાથમિક શિક્ષકોને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ (ધોરણ - ૬ થી ૮ ) માં સમાંવવા બાબત.
પીઆરઈ/૧૧૧૧/૨૮૩૪/ક ૧૮/૦૧/૨૦૧૨ પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષક (Head Teacher) માટેની અભિયોગ્યતા કસોટી
પીઆરઇ-૧૨૯૫-૨૪૨૫-ક ૦૪/૧૧/૨૦૧૧ શાળા કક્ષાએ શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ (School Management Committee) ની રચના – કર્તવ્યો અને ફરજોમાં ફેરફાર બાબત
પીઆરઈ -૧૨૯૫-૨૪૨૫-ક ૦૨-૦૮-૨૦૧૧ બાળકો ને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ નો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૯ ની જોગવાઈઓ મુજબ શાળા કક્ષાએ શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ ની રચના કરવા બાબત
પીઆરઇ-૧૧૧૧-૭૧૧-ક ૧૪-૦૭-૨૦૧૧ પ્રાથમિક શિક્ષકો માટેની યોગ્યતા કસોટી
પીઆરઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક ૧૪-૦૭-૨૦૧૧ જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓ/ ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણૂંક કરવા બાબત.
પીઆઇ-૧૧૨૦૧૧-સીંગલફા.ક.-૧૦-ક ૧૪-૦૭-૨૦૧૧ ગાંધીનગર શહેર વિસ્તારની પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ વિદ્યાસહાયકોથી સીધી ભરતીથી ભરવા બાબત.
પીઆઇ-૧૧-૨૦૧૧-સીંગલફાઇલ-૭-ક ૧૧-૦૭-૨૦૧૧ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવા વિધાસહાયક યોજના – ઉપલી વયમર્યાદા બાબત
પીઆરઇ-૧૧-૨૦૧૧-૨૩૦૮૪૯-ક ૦૯-૦૫-૨૦૧૧ પ્રાથમિક શાળાઓને વિલીનીકરણ કરવા નીતિ નક્કી કરવા બાબત.
પીઆરઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક ૨૭-૪-૨૦૧૧ જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તની પ્રાથમિક શાળાઓ/ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિધાસહાયકની નિમણૂંક કરવા બાબત.
પીઆરઇ-૧૧૧૧-૭૧૧-ક ૨૭-૪-૨૦૧૧ પ્રાથમિક શિક્ષકો માટેની યોગ્યતા કસોટી
પીઆરઇ-૧૨૯૫-૨૪૨૫-ક ૨૨-૦૩-૨૦૧૧ બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૯ની જોગવાઇઓ મુજબ શાળા કક્ષાએ શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ(School Management Committee)ની રચના કરવા બાબત
પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક ૦૭-૦૩-૨૦૧૧ સુધારા ઠરાવ: પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રવેશ વખતે કસોટી/તપાસ ઉપર પ્રતિબંધ
પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક ૧૮-૦૨-૨૦૧૧ શૈક્ષણિક વર્ષ દરમ્યાન પ્રાથમિક શાળામાં શૈક્ષણિક કાર્ય માટેનો સમય નક્કી કરવા બાબત
પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક ૧૮-૦૨-૨૦૧૧ પ્રાથમિક શાળાઓને કેપીટેશન ફ્રી લેવા પ્રતિબંધ મૂકવા બાબત
પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક ૧૮-૦૨-૨૦૧૧ પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રવેશ વખતે કસોટી/તપાસ ઉપર પ્રતિબંધ
પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક ૧૮-૦૨-૨૦૧૧ પ્રાથમિક શિક્ષકોને ખાનગી ટ્યૂશન કરવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગે
પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક ૧૮-૦૨-૨૦૧૧ પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને શારીરિક શિક્ષા અથવા માનસિક ત્રાસ આપવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગે
પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક ૧૮-૦૨-૨૦૧૧ પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને એક જ ધોરણમાં રોકી રાખવા અથવા શાળામાંથી કાઢી મૂકવા ઉપર પ્રતિબંધ
પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૦-સીંગલફાઇલ-૨૧-ક ૨૪/૧૨/૨૦૧૦ સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત અપર પ્રાથમિક શાળાઓમાં નિમાયેલ વિદ્યા સહાયક/પ્રાથમિક શિક્ષકોના પગારની ચૂકવણીની કાર્યપધ્ધતિ નક્કી કરવા બાબત
પીઆરઇ-૧૪૨૦૧૦-૨૪૨૦૭૬-ક ૦૩/૦૬/૨૦૧૦ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થી-શિક્ષકના ધોરણો સુધારવા બાબત..
પીઆરઇ-૧૧૧૦-સીંગલ ફાઇલ ક્રમાંક-૧૧-ક ૨૫-૦૫-૨૦૧૦ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા કેન્‍દ્રીયકૃત પસંદગી સમિતિની રચના તથા કાર્યો બાબત.
પીઆરઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક ૧૫-૦૪-૨૦૧૦ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણૂંક કરવા બાબત...
પીઆરઇ-૧૧૦૯-યુઓઆર-૨૧-ક ૦૪/૦૯/૨૦૦૯ પ્રાથમિક શિક્ષકો/વિદ્યાસહાયકો પાસેથી બિનશૈક્ષણિક કામગીરી નહીં લેવા બાબત...
પીઆરઇ-૧૧૨૦૦૯-૨૩૯૭૬૦-ક ૦૧/૦૬/૨૦૦૯ વર્ષ-૨૦૦૯-૧૦ માટે વિદ્યાસહાયક વિજ્ઞાનપ્રવાહની ભરતી કરવા ખાસ ઝુંબેશ.
પીઆરઇ-૧૧૦૪-૬૬૧-ક ૨૮-૦૧-૨૦૦૯ પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
પીઆરઇ-૧૧૦૮-૮૧૪-ક ૧૫-૦૭-૨૦૦૮ વિદ્યાસહાયકની ભરતીમાં રમતવીરોની પસંદગી કરવા માટે પાંચ ટકાની મર્યાદામાં વધારાના ગુણ આપવામાંથી મુકિત આપવા બાબત..
પીઆરઇ-૧૧૦૮-૪૨૨-ક ૦૬/૦૬/૨૦૦૮ વિદ્યાસહાયકની ભરતી પ્રસંગે પાયાના કોમ્‍પ્‍યુટરની DOEACC ધ્‍વારા લેવાતી CCC પરીક્ષા પાસ કરવાની લાયકાતમાંથી મુકિત આપવા બાબત...
પીઆરઇ-૧૧૦૮-૫૮૦-ક ૧૩-૦૫-૨૦૦૮ પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
પીઆરઇ-૧૧૦૭-૧૦૧૯-ક ૧૧/૦૪/૨૦૦૮ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના માટે પસંદગીના ધોરણ નિયત કરવા બાબત...
પીઆરઇ-૧૧૦૪-૬૬૧-ક ૦૧/૦૪/૨૦૦૮ પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-ક ૧૮-૦૯-૨૦૦૭ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયક યોજના અન્‍વયે પ્રતિક્ષા યાદીના અમલ બાબત...
પીઆરઇ-૧૧૦૪-૬૬૧-ક ૦૯/૦૨/૨૦૦૭ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યાસહાયકોની બદલીની જોગવાઇ બાબત..
પીઆરઇ-૧૧૦૪-૬૬૧-ક ૦૮/૦૮/૨૦૦૬ પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
પીઆરઇ-૧૧૦૪-૬૬૧-ક ૩૦-૦૬-૨૦૦૫ પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
પીઆરઇ-૧૨૦૩-૨૨૧૩-ક ૦૫-૦૩-૨૦૦૫ ગુજરાત કન્‍યા કેળવણી નિધિની રચના અને બંધારણ...
પીઆરઇ-૧૨૦૨-૮૩૪-ક ૧૪-૦૨-૨૦૦૫ શૈક્ષણિક દસ્‍તાવેજોમાં માતાનું નામ ઉમેરવા બાબત...
પીઆરઇ-૧૧૦૩-જીઓઆઇ-૭-ક ૦૩/૦૨/૨૦૦૫ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા માટે ધોરણ ૧૨ પાસ બિનતાલીમી વિદ્યાસહાયકની ભરતી અંગેની નીતિ રદ કરવા બાબત...
પીઆરઇ-૧૦૯૬-ઇએમ-૪૪૨-ક ૦૩/૦૯/૨૦૦૪ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયક યોજના - પસંદગીના ધોરણ બાબત...
પીઆરઇ-૧૧૨૦૦૦-ઇએમ-૪૪૨-ક ૨૯-૦૭-૨૦૦૪ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - ઉપલી વયમર્યાદા બાબત...
પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-ક ૨૨-૦૭-૨૦૦૪ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - તાલીમી સ્‍નાતકની ભરતી બાબત...
પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-ક ૦૫/૦૬/૨૦૦૪ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - તાલીમી સ્‍નાતકની ભરતી બાબત...
પીઆરઇ-૧૧૦૪-૬૬૧-ક ૦૪/૦૬/૨૦૦૪ પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
પીઆરઇ-૧૧૦૪-૬૨૧-ક ૦૪/૦૫/૨૦૦૪ મહારાષ્‍ટ્ર રાજ્યના ડીએડ અભ્‍યાસ બુનીયાદી અધ્‍યાપન પ્રવિણ પ્રમાણપત્ર સમકક્ષ ગણવા બાબતની જોગવાઇ રદ કરવા બાબત.
પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-ક ૧૨/૦૨/૨૦૦૪ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - તાલીમી સ્‍નાતકની ભરતી બાબત...
પીઆરઇ-૧૧૦૩-સીસી-૫૬૩-ક ૦૭/૦૨/૨૦૦૪ એસ.સી.એ.નં. ૧૨૪૦૧, ૧૨૫૬૪, ૧૩૨૫૮ વગેરે એ.ટી.ડી. વિષયના વિદ્યાસહાયકની ૭ ટકા ભરતી કરવા અંગે.
પીઆરઇ-૧૧૯૯-ઇએમ-૧૦૭૩-ક ૨૨-૧૦-૨૦૦૩ વિદ્યાસહાયક યોજના - સ્‍ત્રી વિદ્યાસહાયકોને પ્રસૂતિ રજા.
પીઆરઇ-૧૨૦૩-૨૨૧૩-ક ૧૬-૧૦-૨૦૦૩ ગુજરાત કન્‍યા કેળવણી નિધિની રચના અને બંધારણ...
પીઆરઇ-૧૧૨૦૦૦-૧૨૩૪-ક ૧૨/૦૫/૨૦૦૩ એક જ જિલ્‍લામાં ફરજ બજાવતા વિદ્યાસહાયકની અરસપરસ તથા પતિ પત્‍નીનું જોડું ભેગું કરવાની બદલી બાબત..
પીઆરઇ-૧૧૨૦૦૦-૮૦૭(૧)-ક ૦૮/૦૫/૨૦૦૨ પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
પીઆરઇ-૧૨૦૧-ઇએમ-૩૩૯-ક ૧૫-૦૩-૨૦૦૨ માધ્‍યમિક ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક અને પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે વીમા રક્ષણ આપવા બાબતની વિદ્યાદીપ યોજના...
પીઆરઇ-૧૧૦૧-૧૯૬૬-ક ૨૦-૧૧-૨૦૦૧ પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
પીઆરઇ-૧૦૯૬-ઇએમ-૪૪૨-ક ૦૧/૧૦/૨૦૦૧ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - પસંદગીના ધોરણ બાબત..
સુધારા ક્રઃપીઆરઇ-૧૧૨૦૦૦-ઇએમ-૪૪૨-ક ૦૭/૦૮/૨૦૦૧ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - ઉપલી વયમર્યાદા બાબત..
પીઆરઇ-૧૧૨૦૦૦-ઇએમ-૪૪૨-ક ૦૧/૦૮/૨૦૦૧ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - ઉપલી વયમર્યાદા બાબત..
પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-ક ૦૧/૦૮/૨૦૦૦ વિદ્યા સહાયક યોજના પસંદગીના ધોરણ બાબત. તાલીમી સ્‍નાતકની જોગવાઇ રદ કરવા અંગે..
પીઆરઇ-૧૧૨૦૦૦-૮૦૭-ક ૨૭-૦૭-૨૦૦૦ પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-ક ૨૧-૦૬-૨૦૦૦ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યા સહાયક યોજના પસંદગીના ધોરણ બાબત.
પીટીઆર-૧૧૯૭-સીએમ-૨૯૨૫-ક ૦૮/૦૪/૧૯૯૯ પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
પીઆરઇ-૧૩૯૮-સીસી-૨૯૪(૧)-ક ૦૧/૦૯/૧૯૯૮ વિદ્યા સહાયકની યોજના અન્‍વયે સમિતિની રચના બાબત
પીઆરઇ-૧૩૯૮-સીસી-૨૯૪-ક ૩૧-૦૮-૧૯૯૮ વિદ્યાસહાયક યોજના. નામ વડી અદાલતના ચુકાદા અનુસાર ફેરફાર કરવા અંગે..
પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-૧૦૨૭(૯૮)-ક ૧૧/૦૬/૧૯૯૮ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યા સહાયકની યોજના
પીઆરઇ-૧૧૯૫-૩૬૯૩-૯૭-ક ૦૧/૧૦/૧૯૯૭ પ્રાથમિક શિક્ષકો પાસેથી બિનશૈક્ષણિક કામગીરી નહીં લેવા બાબત...
પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-ક ૩૦-૦૪-૧૯૯૭ રાજ્યમાં પી.ટી.સી. પાસ બેરોજગારોની સમસ્‍યા હલ કરવા બાલગુરૂ યોજના.
પીઆરઇ-૧૩૯૦-ઘા.સ.-૨૦૬-ક ૧૧/૦૭/૧૯૯૪ પ્રાથમિક શાળાઓના ઉપલા ધોરણમાં વિષય શિક્ષકો મૂકવા બાબત.
પીઆરઇ-૧૩૯૦-ઘા.સ.-૨૦૬-ક ૨૭-૦૪-૧૯૯૪ પ્રાથમિક શાળાઓના ઉપલા ધોરણમાં વિષય શિક્ષકો મૂકવા બાબત.
પીટીઆર-૧૧૮૭-ઇએમ-૧૦૭૨-ક ૦૯/૦૧/૧૯૯૦ ભંગી કોમના પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અને નિમણૂંક બાબત..
પીઆરઇ-૧૩૮૭-૨૯૨૬(૮૯)-ક ૨૨-૧૨-૧૯૮૯ પ્રાથમિક શાળાઓના ઉપલા ધોરણમાં વિષય શિક્ષકો મૂકવા બાબત.
પીઆરઇ-૧૩૮૯-૧૭૨૮-ક ૧૯-૦૭-૧૯૮૯ પ્રાથમિક શાળાઓના ઉપલા ધોરણમાં વિષય શિક્ષકો મૂકવા બાબત.
પીઆરઇ-૧૨૮૬-૩૨૭૦-ક ૧૪-૧૦-૧૯૮૭ રાજ્યની શિક્ષણ સમિતિઓ તથા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિઓની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થી-શિક્ષકનું પ્રમાથણ નક્કી કરવા બાબત.
પીટીઆર-૧૧૮૭-એમએલએ.-૪૭-ક ૧૮-૦૭-૧૯૮૭ ભંગી કોમના પ્રાથમિક શિક્ષક ભાઇ-બહેનોને પોતાના વતન નજીક મૂકવા અંગ..
પીઆરઇ-૧૧૮૦-૩૫૨૭૪-ક ૨૨-૦૯-૧૯૮૦ રાજ્યની શિક્ષણ સમિતિઓ તથા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિઓની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થી-શિક્ષકનું પ્રમાથણ નક્કી કરવા બાબત.
     
PRE-1108-CC-1011-K 22-4-2010
PRE/1110/223/K 15-4-2010 Regarding recruitment of Vidyasahayak in Primary Schools
PRE/1103/GOI7/K 3-2-2005 Revocation of the policy relating to recruitment of HSC passed untrained candidate as Vidyasahayak to fill up the vacant posts in primary schools
PRE/1096/EM/442/K-1 3-9-2004 Terms of Appointment under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in primary schools.
PRE/112000/EM/442/K-2 29-7-2004 Fixation of maximum age limit under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in primary schools.
PRE/1096/4050/K-5 22-7-2004 To fill up the vacant posts in primary schools Recruitment of Trainee Graduate under the Vidyasahayak Scheme.
PRE/1096/3050/K-4 5-6-2004 Appointment of Trainee Graduates under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in Primary Scheme.
PRE/1104/621/K 4-5-2004 Revocation (Cancellation) of provisions relating to treating D.Ed of Maharashtra State as equivalent to Primary Teachers Training Certificate.
PRE/1096/3050/K-3 12-2-2004 Recruitment of Trainee Graduates under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in Primary Schools.
PRE/1199/EM/1073/K 22-10-2003 Vidyasahayak Scheme-Maternity leave to Female Vidyasahayaks
PRE/1096/EM/442/K 1-10-2001 To fill up the vacant posts in the Primary School Vidyasahayak Scheme.
PRE/112000/EM/442/K-1 7-8-2001 To fill up the vacant posts in the primary schools. Fixation of maximum age limit under the Vidyasahayak Scheme
PRE/112000/EM/442/K 1-8-2001 To fill up the vacant posts in the primary schools. Fixation of maximum age limit under the Vidyasahayak Scheme
PRE/1096/3050/K-2 1-8-2000 Revocation (Cancellation) of provision relating, to trainee graduate in the appointment terms under the Vidyasahayak Scheme.
PRE/1096/3050/K 21-6-2000 Terms of Appointment under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in primary schools
PRE/1398/CC294(1)K 01-09-1998 Formation of committee for the Vidyasahayak scheme.
PRE/1398/CC294/K 31-8-1998 Changes to be mode in the Vidyasahayak as per t he order of the High Court.
PRE/1096/3050-1027(98)/K 11-6-1998 To fill up the vacant posts in primary schools Vidyasahayak Scheme.
PRE/1096/3050/K 30-4-1997 Balguru Programme to solve the problem of unemployment among the P.T.C. passed candidates of the state.
PRE/112002/3050/MP/24/K   Recruitment of CPEd Candidates as Vidyasahayak to fill up vacant posts in Primary Schools
Branch Ch
ખપશ/૧૦૧૧/૧૩૧/ચ 20-09-2011 બિન અનુદાનીત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓની વ્યવસ્થાપન નીતિ નક્કી કરવા બાબત
ખપશ/૧૦૧૦/૩૧૩/ચ ૦૩-૦૫-૨૦૧૦ રાજ્યની ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ-૮ શરુ કરવા અંગે
Branch N
TCM/1407/2222/N 7-1-2008 Offering full pay scale while recruiting the principals of non-government schools.
TCM/1407/1980/N 1-11-2007 Granting minority status certificate to P.T.C. colleges.
TCM/1401/1213/N 17-5-2006 Deciding the hostel fees of the Self-financed PTC CP Ed., DPEd colleges of the state.
TCM/1402/2143/N 5-6-2003 Admission of PTC candidate on the seat reserved for Dang is at the District Institute of Education & Training Vadhai, Dangs District.
TCM/1402/1516/N 7-3-2003 Reduction of marks while granting admission in PTC Colleges.
PPS/102000/1863/N 4-12-2000 To reserve seats for widows and grant them extension in the maximum age limit for admission to Pre. PTC.
PPS/1098/2024/N 14-7-2000 To improve the pay of employees in the non-government pre-primary scheme.
PRCH/1296/359/N 16-6-2000 To reconstitute the Jawaharlal Nehru Memorial Committee.
TCM/14200/1402/N 16-6-2000 Introduction of Computer Education in PTC Colleges.
JSB/12200/798/N 8-6-2000 Formation of State Level Advisory Committee for the District centre for English
JCB/1220/91/N 24-5-2000 Establishment of centre for development of educational software.
PHE/142000/568/N 15-3-2000 Sanctioning the new syllabus of Second year C.P.Ed Course.
PPS/1485/701(91)N 1-4-1991 Revision of Pay scales and granting employment protection to employees of non-government pre-primary schools.
BEN/1090/2218/N 8-10-1990 Formation of Gujarat Elementary Education Board.
RSB/1090/458/N 31-3-1990 To declare the Director, Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) as the head of the Department.
ETV/1207/146/N - To exclude the post of Junior Lecturer in the District Institute of Education and Training from the finance departments resolution dated 16-2-2006

અગત્યના પરિપત્રો

 2007 ના પરિપત્રો 


2008 ના પરિપત્રો 


2009 ના પરિપત્રો 


2010 ના પરિપત્રો 


2011 ના પરિપત્રો 


પગારમાંથી ઇંકમટેક્ષ કપાત પરિપત્ર 

દિવાળી વહેલા પગાર પરિપત્ર 

વિનિમય 20 (5) માં સુધરો - કમ્પ્યુટર શિક્ષક લાયકાત 

બોનસ 2011 પરિપત્ર 

58 ટકા મોંઘવારી પરિપત્ર 

20 ટકા એરિયસ રોકડમાં ચુકવણી પરિપત્ર 

શિક્ષણ સહાયક પગાર વધારો પરિપત્ર 

improvement in pay band 9300-34800 circular of 14/09/2011 
ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ અભ્યાસકેન્દ્રોની યાદી 

ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ વિશે માહિતી 

વર્ગ વધારા ઘટાડાનો સુધારાવાળો પરિપત્ર 

vignan melo paripatra page 1 

vignan melo paripatra page  

બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી મહેકમ 01/08/2011 નો પરિપત્ર 

HRA classification of various city 

ડુપ્લીકેટ સર્વિસબુક અંગેનો પરિપત્ર 

શાળા કેમ્પસમાં મોબાઇલ પ્રતિબંધ પરિપત્ર 

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2011 માં ઉપલી વય મર્યાદામાં છુટછાટનો 11/07/2011 નો પરિપત્ર 

ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીનાઆશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબતનો 05/07/2011 નો પરિપત્ર 

ધોરણ - 9 અભ્યાસક્રમ - પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ - આયોજન અને વર્ગ બઢતીના નિયમો 

સ્વૈછિક નિવ્રૂતીના કેસમાં ઉચ્ચ્તર પગાર ધોરણલાભ પરત કરવા બાબત  

નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા માટે વ્યવસ્તાપન નિતી (આદર્શ આચારસંહિતા) 
પ્રાથમિક શિક્ષક ટ્યુશન પ્રતિબંધ પરિપત્ર  

ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ જી. આર. 

એલ સી. તથા જી.આર. નો પરિપત્ર તથા નમુનો (04/05/2011) 
ગુજરાત રાજ્યની સામાજિક અને શૈક્ષણિક વર્ગમાં સમાવિસ્ટ જાતિઓની યાદી 

મોંઘવારી વધારો 

ભરતી પરિપત્ર 

રજા અંગેનો પરિપત્ર 

શિક્ષક રેશિયો પરિપત્ર 

મેડિકલ પરિપત્ર  

ફાજલ રક્ષણ પરિપત્ર 

રાજીનામાં અંગેના નિયમોનો પરિપત્ર 

શિક્ષણ સહાયક પરિપત્ર 11/05/2010  

પગાર સુધારો પરિપત્ર 

બોર્ડ પરીક્ષા શિક્ષા પરિપત્ર 

ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ પરિપત્ર 

ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ પરિપત્ર 

અધિનિયમ સુધારો 2010 

શિક્ષક રેશિયો  

અન્ય ઉપયોગી પરિપત્રો 

શ્રેસ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ પરિપત્ર 

open school gr  

પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાસહાયક માટે TET પરિપત્ર 

પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક ભરતી ગુણાંકન તથા નિયમો પરિપત્ર

પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાસહાયક ભરતી અંતર્ગત સુધારાવાળો 03/05/2012 નો નવો પરિપત્ર 

વિદ્યાસહાયક અંતર્ગત 27/4/2011 નો પરિપત્ર 

વિદ્યાસહાયક અંતર્ગત 14/07/2011 નો પરિપત્ર  

પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક જિલ્લા ફેરબદલી અરજી ફોર્મ  

પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક જિલ્લા ફેરબદલી કબૂલાતનામુ 

ફાજલ અંતર્ગત રેશિયાનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર 

પ્રાથમિક શાળામાં એકજ ધોરણમાં બાળકને રોકી રાખવા પર પ્રતિબંધ 

અપંગ કર્મચારીનો એલ. ટી. સી. નો 2011 નો પરિપત્ર 

65% મોંઘવારી અંતર્ગત 11/04/2012 નો પરિપત્ર 

ફીક્સ પે અંતર્ગત 20/01/2012 નો હાઇકોર્ટ ચુકાદો 

શાળા સમય બાબતનો પરિપત્ર 

સરકારી શાળાઓમાં આચાર્ય તથા શિક્ષકોની ભરતી બાબતનો પરિપત્ર 

E.L. અંતર્ગત 15/01/2010 નો પરિપત્ર 

E.L. અંતર્ગત 02/02/2012 નો પરિપત્ર 

15 વર્સ બાદ પેન્શન અંતર્ગત પરિપત્ર  

કુટુંબ પેન્શન અંતર્ગત પરિપત્ર 

પ્રાથમિક શાળામાં મુખ્ય શિક્ષક થવાના અનુભવ બાબત 

વસ્તી ગણતરી અંતર્ગત પરિપત્ર 

પ્રાથમિક શિક્ષકો ( ઉચ્ચ પ્રાથમિક ) અંતર્ગત પરિપત્ર 

બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી અંતર્ગત 25/01/2012 નો પરિપત્ર 

C.C.C. પરિક્ષા તાલીમ તથા ફી બાબત 

C.C.C. પરિક્ષા અંતર્ગત 02/01/2012 નો પરિપત્ર 

ધોરણ - 8 અને 11 માં 33 ગુણે પાસ કરવા બાબતનો પરિપત્ર