પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

Panchshil High School | Old Principal

અમારા સુકાનીયો

      

ક્રમ આચાર્યશ્રીનુ નામ શૈક્ષણિક લાયકાત નિમણુંક તારીખ નિવૃતિ તારીખ સમયગાળો
શ્રી મયુરભાઇ સનતભાઇ દવે
(ઇનચાર્જ)
બી.અસ.સી., બી.એડ ૧૨-૧૨-૧૯૮૩ ----- ૬ વર્ષ ૩ માસ
૨૮ દિવસ
શ્રી કનૈયાલાલ ગોરીશંકર જોષી એમ.એ., બી.એડ. ૧૦-૦૬-૧૯૯૦ ૩૧-૦૫-૨૦૦૧ ૧૦ વર્ષ ૧૧ માસ
૨૧ દિવસ
શ્રી મયુરભાઇ સનતભાઇ દવે
(ઇનચાર્જ)
બી.એસ.સી. , બી.એડ. ૦૧-૦૬-૨૦૦૧ ------- ૯ માસ
૫ દિવસ
શ્રી મોહનભાઇ અંબારામ ૫ટેલ એમ.એ., બીએડ ૦૭-૦૩-૨૦૦૨ ૩૧-૧૦-૨૦૦૭ ૫ વર્ષ ૭ માસ
૨૪ દિવસ
શ્રી મયુરભાઇ સનતભાઇ દવે
(ઇનચાર્જ)
બી.એસ.સી., બી.એડ ૦૧-૧૧-૨૦૦૭ -------- ૧૧ માસ
૨૨ દિવસ
શ્રી નયનકુમાર અરજણજી ૫રમાર એમ.પી.ઈ. ૨૪-૧૦-૨૦૦૮   કાર્યરત છે.

 

અગત્યની વેબ સાઈટ ( Important website link)

 

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીઓ તથા અન્ય કચેરીઓ- પાલનપુરઅમદવાદ શહેરઅમદાવાદ ગ્રામ્યસુરતપાટણઆણંદખેડાવડોદરા,ભરુચસાબરકાંઠાવલસાડકચ્છ/ભુજરજકોટભાવનગર,  વેલકમ જીસવાનગુજરાત સરકાર(GSWAN), ગુજરત સરકર ગુજરત સરકરશિક્ષણ વિભાગ | મધ્યા્હન ભોજન યોજના અને શાળાઓના કમિશ્નરઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરીટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઅક્ષરજ્ઞાન અને સતત શિક્ષણ નિયામકટેકનિકલ શિક્ષણ આયુક્તની કચેરીપ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી | નેશનલ કેડેટ કોરસર્વ શિક્ષા અભિયાનગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ | રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ | ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક બોર્ડ | રાજ્ય ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ (ટી.ઇ.બી.)ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ્